logo.jpg

 

„Młode perspektywy- wsparcie osób młodych z terenu powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Działania 1.2, Poddziałanie 1.2.1.

 

KARTA REKRUTACYJNA - POBIERZ


HARMONOGRAM REALIZACJI PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PORADNICTWA ZAWODOWEGO
HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PORADNICTWA ZAWODOWEGO - AKTUALIZACJA
HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO - SPAWACZ MAG/MIG - HAJNÓWKA (AKTUALIZACJA)

HARMONOGRAM REALIZACJI GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO GR. 2
HARMONOGRAM REALIZACJI GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO GR. 2
HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO GR. 2
HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH
HARMONOGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK BIUROWY
HARMONOGRAM GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWOEGO - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNE - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM SZKOLENIA "SPAWACZ" - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH - HAJNÓWKA
HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH- HAJNÓWKA (KURS PRACOWNIK BIUROWY)
HARMONOGRAM GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO- HAJNÓWKA (KURS PRACOWNIK BIUROWY)
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO- HAJNÓWKA (KURS PRACOWNIK BIUROWY)
HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH - SIEMIATYCZE (KURS PRACOWNIK BIUROWY)
HARMONOGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKA BIUROWEGO Z MODUŁEM RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI
HARMONOGRAM WARSZTATÓW GRUPOWYCH PSYCHOLOGICZNYCH BOĆKI
HARMONOGRAM GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO BOĆKI
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO BIELSK PODLASKI
HARMONOGRAM SZKOLENIA OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM STAŻE ZAWODOWE - WYSOKIE MAZOWIECKIE
HARMONOGRAM STAŻE ZAWODOWE PCK
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO - SIEMIATYCZE
HARMONOGRAM STAŻU ZAWODOWEGO - HAJNÓWKA - PRACOWNIK BIUROWY
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO - BIELSK PODLASKI

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca XII 2017 r. grupy 50 osób (min. 28K) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących obszar powiatów: bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Oferta projektu:

1)      Grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów,

2)      Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

3)      Szkolenia zawodowe:

·         Spawacz MAG/MIG (zakończony egzaminem państwowym),

·         Pracownik biurowy z modułem rachunkowość i księgowość (zaświadczenie MEN),

·         Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK (zadanie zlecone) zakończone egzaminem,

4)      Pośrednictwo pracy - 5 h na każdego uczestnika projektu,

5)      Staże zawodowe - 50 uczestników i uczestniczek projektu (28 K, 22 M) odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

Łącznie utworzonych zostanie 5 grup 10 osobowych. Zrealizowanych zostanie 640h szkoleń, 80h poradnictwa zawodowego, 40h grupowego i 125h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 300h indywidualnego i 80h grupowego poradnictwa zawodowego oraz 200 m-cy staży zawodowych. 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 50 osób biernych zawodowo i bezrobotnych (min. 28 kobiet i max. 22 mężczyzn) z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC powiaty: bielski, wysokomazowiecki, hajnowski i siemiatycki:

-        osoby niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,

-        osoby wieku 15-29 lat pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- zgodnie z def. PO WER),

-        osoby z niepełnosprawnościami,

-        osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku,

-        osoby nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

-        osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie nastąpi poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

ETAP I- Wypełnienie przez Kandydata karty zgłoszeniowej, która posłuży do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

ETAP II- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailowo, a spotkania odbędą się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydatów.

Kryteria formalne:

-        zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat bielski lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat wysokomazowiecki),

-        status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP,

-        osoby nieuczące się i nieuczestniczące w kształceniu,

-        osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie do wglądu),

-        osoby, które wypadły z systemu edukacji.

 Kryteria pierwszeństwa:

-        osoby (K i M) nieposiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż 1 rok +8pkt.

-        osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +5pkt.

-        osoby (K i M) z niepełnosprawnością +4pkt.

-        kobieta +2pkt.

-        osoba (K i M) stanu wolnego +1pkt.

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: projekt@mlode-perspektywy.pl

 

Odział terenowy:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85-876-71-91


PLAKAT PROJEKTU - POBIERZ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE (GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE)
SCENARIUSZ REALIZACJI WSPARCIA(GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE)
MATERIAŁY SZKOLENIOWE - SPAWACZ
SCENARIUSZ GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
MATERIAŁY - WSPARCIE DORADCZE (ASERTYWNOŚĆ)
MATERIAŁY - WSPARCIE DORADCZE (KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA)
MATERIAŁY SZKOLENIOWE - PRACOWNIK BIUROWY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE - WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
SCENARIUSZ REALIZACJI WSPARCIA (GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE)
MATERIAŁY SZKOLENIOWE PRACOWNIK BIUROWY Z MODUŁEM KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO - HAJNÓWKA PRACOWNIK BIUROWY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z DORADZTWA ZAWODOWEGO - BIELSK PODLASKI OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ SIOSTRA PCK
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE HAJNÓWKA - PRACOWNIK BIUROWY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE SPAWACZ MAG/MIG - WYSOKIE MAZOWIECKIE